bodem

Baggeren watergangen gemeenten Zoetermeer en Lansingerland

Contactpersoon

Richard Velis
Tel: 06 46346897

mail

Project details

Locatie: Stedelijk gebied Zoetermeer (Rokkeveen) en buitengebied Lansingerland

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: In uitvoering tot medio maart 2019

Type werk: Baggerwerkzaamheden zowel mechanisch als hydraulisch

In opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voeren wij onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in een aantal watergangen in de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. In totaal wordt uit circa 19 kilometer watergang circa 34.000 m3 baggerspecie verwijderd. Daarnaast worden de aanwezige duikers (buizen die de ene watergang met de andere verbinden) gereinigd.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. Door het verwijderen van de bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water) dieren. Daarnaast moeten sloten en singels breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?
Wij zijn in september 2018 begonnen met de Baggerwerkzaamheden (pdf, 853 kB). Naar verwachting is het werk in maart 2019 afgerond.

Wat gebeurt er met de bagger?
Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat de te verwijderen bagger is geclassificeerd als zogenaamd ‘verspreidbare baggerspecie’. De ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt grotendeels met een zuigboot verwijderd en verpompt naar een tijdelijke depotlocatie. Binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland wordt de baggerspecie waar mogelijk met een graafmachine verwijderd en direct op de kant verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van de vrijgekomen baggerspecie en heeft de laagste maatschappelijke kosten. Daar waar het niet mogelijk is met de graafmachine of zuigboot te werken, wordt gebaggerd met behulp van een schuifboot en een pomp. De ‘niet verspreidbare baggerspecie’ wordt afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen zijn beheersgebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Tijdens het baggeren wordt gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen nodig zijn om binnen de kaders van de Flora- en faunawet de werkzaamheden uit te kunnen voeren.