bodem

Baggeren watergangen buitengebied Stolwijk

Contactpersoon

Richard Velis
Tel: 06 46346897

mail

Project details

Locatie : Polder Stolwijk Noord tussen de Bovenkerkseweg en de Bilwijkerweg

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: In uitvoering tot medio maart 2019

Type werk: Baggerwerkzaamheden zowel mechanisch als hydraulisch

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voeren wij onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in de watergangen nabij Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard). In totaal wordt uit circa 6,2 kilometer watergang circa 22.000 m3 baggerspecie verwijderd. Daarnaast worden de aanwezige duikers (buizen die de ene watergang met de andere verbinden) gereinigd.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Deze werkzaamheden dragen bij aan het doel van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, namelijk ‘droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving’.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?
Aannemingsbedrijf Bunnik Groep voert het baggerwerk uit. We zijn in oktober 2018 begonnen met de voorbereidingen en in november gestart met de baggerwerkzaamheden.

Wat gebeurt er met de bagger?
Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat de te verwijderen bagger is geclassificeerd als zogenaamd ‘verspreidbare baggerspecie’. De ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt grotendeels met een kraan verwijderd en direct op kant verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van de vrijgekomen baggerspecie en heeft de laagste maatschappelijke kosten.
Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn volgens planning in maart 2019 gereed.

Flora en fauna
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen haar beheergebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Zo wordt tijdens het baggeren gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen dienen te worden om binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden uit te kunnen voeren.