bodem

Baggeren in Driebruggen

Contactpersoon

Richard Velis

mail

Project details

Locatie : Driebruggen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Aannemer: Bunnik Groep

Uitvoering: oktober 2017 – medio 2018

Type werk: hydraulisch en mechanisch baggerwerk

Baggerwerkzaamheden in de omgeving van Driebruggen.
De Bunnik Groep baggert in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de polderwatergangen in de Weipoortse polder en in de polder Langeweide.

Baggeren, waarom?
Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het waterleven. Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren. Dit kan bij heftige regenval leiden tot wateroverlast.

Werkzaamheden.
De Bunnik Groep heeft de opdracht gekregen om de watergangen te baggeren. Er wordt ca. 40.000m³ baggerspecie verwijderd. De baggerspecie zal voor een gedeelte direct op het aangrenzende perceel worden verspreid of worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor ongeveer de helft van de baggerspecie wordt er binnen het projectgebied een weilanddepot ingericht. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige Flora en Fauna in en langs de watergangen en de kanten worden zoveel mogelijk bespaard. De in het werk liggende duikers worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen. Tijdens het werk zullen we de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Hier kunt u de overzichtskaart bekijken.